t_page
کد خبر: ۸۸۵۴
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۳
محمود کوزه گری؛
ظرفیت! موفق به فتح پی در پی قله مسؤلیت های کلیدی، با برنامه ریزی منظم و هدفدار در سال های گذشته و پیش رو است!!
بی مقدمه باید گفت: اصولگریان بدلیل عدم عبرت آموزی از چند عامل  مشهود واضح و باورپذیر هر دوره نسبت به دوره قبل در اوزان مختلف (شورا، مجلس، خبرگان، رییس جمهوری) پی در پی موفق به طعم شکست می گردند، روشن است که هر بار چهره موفق خود را بی جهت به مهره سوخته تبدیل کرده و سرمایه خود را به امید ارزش افزوده یکی بعد از دیگری در خانه سالمندان جای داده و بی هیچ واکاوی و شناسایی عوامل شکست باز در وزن کشی جدید ورود می کنند! !
که فیلتر اصلی انتخابات است چون حقیقت خود را، که همانا ساده زیستی، پرهیز و عدم استفاده از مواد نیروزا (شما بخوانید استفاده از بیت المال)، هم اندیشی با نفرات مستقل، عدم بهره گیری مغرورانه از خردجمعی، خودداری از واحدهای مقبول اما بی پشتوانه (کلک سیاسی)، که در واقع این یکی مانند حباب سبب نجات، برای انسان خام در حال غرق در دریای آرزوها، مسکنی اعجاب آور است، هم زادپنداری با میزبان مسابقات که همان *لیدرها* یعنی زبان رسانه ای گویا، قوی و مقبول به عنوان نماینده در هر روستا، ده، آبادی، شهر، شهرستان..... می باشد، به مثابه سازمانی هرمی منظم و هدفدار می باشد در لیست قبولی بوده، هست، و خواهد بود، و بدلیل  موارد ساده ذکر شده که به نوعی گویی اصولگرایان برای تمامی تاریخ در سطر سطر و بند بند آن خودشان شریک بوده و زحمات شبانه روزی در نگارش و مکتوب کردن و تایید آن متحمل شده اند و اذیت و آزاری و مزاحمتی برای هیت داوران سختگیر و به اصطلاح وفادار ندارند، و به طبع از حواشی که مقبول قریب به اتفاق اکثریت آحاد جامعه، در سنین مختلف، از پبر و میانسال و جوان و بخصوص دختران، که از تحصیلات عالیه و خوب برخوردارند و خود را قابل، برای ورود در تمامی عرصه ها، (که حقیقتاً  هم هستند) آماده و مهیا می دانند؛ بی بهره اند!
برعکس، رقیب با استفاده از همین امور پیروز میدان بوده است.
آیا تا به امروز پی به ناکارآمدی انفاق های دارای تظاهر و بدون تحقیق برده اید، که نه دهنده را به آرامش و نه گیرنده را بی نیاز می دارد.
مثال:
روزی پادشاهی ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎنه ﺍﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿ ﮑﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪﺍﯼ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﻮﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺍﺳﺖ.
شاه ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ، ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭ ﺛﻤﺮ ﺩﻫﺪ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺎﺭﯼ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺎﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ...
سلطان ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﻮﺍﺑﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﺧﻨﺪﯾﺪ.
شاه ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍلآﻥ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ!!!!
باز ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﺍﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺍین باﺭ ﭼﺮﺍ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ!!!
مجدداً ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ.
پرسیدند چرا با عجله می روید؟
گفت: نود سال زندگیِ با انگیزه و هدفمند، از او مردی ساخته که تمام عمل و سخنانش سنجیده و حکیمانه است، پس لایق پاداش است.
اگر می ماندم خزانه ام را خالی می کرد...
ظرفیت! موفق به فتح پی در پی قله مسؤلیت های کلیدی، با برنامه ریزی منظم و هدفدار در سالهای گذشته و پیش رو هستند!!
اگر اصولگرها انگیزه ورود به مجلس و شورای شهر در آینده را از دست بدهند، در واقع سؤال برانگیز و نشانه عدم شفافیت در وجود جریانهای سیاسی است. که نمونه ای از آن خودزنی احمدی نژاد، وزن کشی، اصولگراها و عدم تعین تکلیف شخصیتهایی نظیر لاریجانی بود.
وقتی تدبیر پیچیده و مهندسی نظام را، که حضور حداکثری مردم است و با آگاهی و هدایت موجبات ورود این همه فعال؟ و عبور بی دردسر از فیلتر شورای نگهبان (به جرأت می توان گفت که اگر در دوره گذشته بود شاید بیش از نیمی از آنهاحذف می شدند) و این سیاست برگرفته از تعالیم ناب اسلام محمدی (ص ) است که نمایشی از چابکی ایران مقتدر اسلامی است.
 در پایان باید گفت: اصولگرایی یعنی پایان یک خوش نامی.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار