t_page
کد خبر: ۹۱۷۴
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۰
حسین خبيري؛
اي پیشوای انسانيتي که فرد یهودی کج رفتاری که بارها برایت ایجاد مزاحمت نموده را دوست می داند و می نامد، دلنگرانش می شود و وقتی می شنود که بیمار و خانه نشین شده، مهربانانه به بالينش می شتابد.
ای محمد ، ای نواگر آیین مسلمانی و عیسوی و موسوی،اي منادی اديان ابراهیمی.
اي پیشوای انسانيتي که فرد یهودی کج رفتاری که بارها برایت ایجاد مزاحمت نموده را  دوست می داند و می نامد، دلنگرانش می شود و  وقتی می شنود که بیمار و خانه نشین شده، مهربانانه  به بالينش می شتابد.
ای سیاستمدار روشن بین ومقتدری که درست در هنگامه شکوهمند پیروزی و قدرت ، زیبا و خيرخواهانه تصمیم می گیری و ابوسفیان این دشمن  کینه توز ، خشن، بدکردار وبدسابقه  را نه تنها امان میدهی،بلکه  فرمان می دهي کسانی که به خانه او بروند نیز در امانند، تابدين سان و تا ابد، گذشت و بخشش و مدارا وامنيت و آرامش را مناسب ترین نسخه ي جایگزین برای انتقام، خشونت، تندروی ،سخت گیری و جفا حتی بر دشمن ترین دشمنانت بدانی.
ای فاتح دلها ای محمد
فتح الفتوح تو فتح مکه يا کشورگشایی نبود،تسخیر دلها و جانها بود،آنگاه که با زبان عشق،ترنم جاودانه نوع دوستی و هم زیستی را  سرودي و آگاهی را یگانه شاهراه نجات بشر دانستی.
منتقد جاهل، بددهان و دشنام گوی خود را، سخاوتمندانه  از بیت المال سهم دادی و در سایه سار امن وجودت از خطر اطرافيانت برحذر داشتی و رهانیدی، تا این اندرز و توشه تا فردا برای  حاکمان بشریت به ارمغان بماند که: وای برکسی که مردمان از ترس بر او سلام دهند و وای بر حاکمی که مظلوم نتواند یا بترسد که درحضورش حقش را بی آنکه  در کلامش لرزش افتد مطالبه کند و از مجازات او بترسد.
و در اوج اقتدار سياسي ، برای طراحان و مجریان نقشه قتلت هیچ طرح و اقدام تلافی جویانه ای نداشتي و آنگاه که مردی ازعشاقت گفت: مصمم است تا پدرش را، که نقشه ی قتل تو  که عشق تمامي را در سر دارد را، بکشد، او را به دو دلیل نهی کردی و فرموديد: قصاص پیش ازجنايت روا نیست و افزودید: نگون بخت گردد پسری که پدرش را بکشد.
محمدای پيام آورمحبت
شگفتا که علم آموزی و آگاهی بخشی راشرط آزادی کسانی قرار دادی که تا ساعاتی قبل باشمشيرهاي آخته بر جسم و جان پيروانت می تاختند.
و  به ما و آیندگان گفتی که بذر کینه و دشمنی ننشانيد و آموختیمان که بزرگترین اشتباهات وخصومتها را نیز  می توان بخشيد وبه نيکويي پاسخ گفت.
محمد ای سبز درخت تناور صلح و آرامش، زیر سایه سار سترگ وجود نازنينت، همه ی شهروندان جامعه بشري چه مسلمان،چه مسیحی و چه یهودی، برخوردار از حقوقي برابرند،مبدا و منشا و مقصد یکی،خدا یکی ،خلقت یکی، روزی و روزی رسان یکی...
در مرام تو دشمنی  هیچ جایی ندارد و  پاسخ دشمنی را بايد فقط با دوستی داد.
بی شک جماعتي که بر طبل خشونت و جنگ بکوبد از تو وباتونيست، بلکه بر تو و برعيله توست.
در منطق تو نمی شود به بهانه هایی چون تفاوت هايی در زبان، رنگ ،نژاد و اعتقادات انسانها بر دیگر همنوعان تاخت،جفا کرد ویا سخنان ناروا بر زبان آورد.
 روز تو، روز زندگی و سرزندگی ونشاط و شادابی و روز بشارت سعادت برای همه ی ابناء بشر است.
محمد ای پدر مهربان امت ، روز تو روز صلح واصلاح و مدارا و دوستی ، روز تو روز عشق وتو پیام آور عشقی از سوی خداوندگار عشق.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار