برچسب: لیلا روئین تن
شهید مصطفی بازایی
کد خبر: ۹۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


سردار شهید: احمد خادم الحسینی
فرازی از وصیتنامه سردار شهید احمد خادم الحسینی ای ملت... هفتاد و دو تن بگذارند ...
کد خبر: ۹۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


سردار شهید منصور خادم صادق
آمد فرازی از وصیتنامه سردار شهید حاج منصور خادم صادق... در جهت منفی شکل می گیرد همچون چشمه ای هستند...
کد خبر: ۹۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


سردار شهید: احد طاهری پور
کد خبر: ۹۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


وصیت شهدا؛
شهید محمدکاظم حسینعلی پور
کد خبر: ۸۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲